Vad är Integrativ coaching?

Integrativ coaching

Integrativ kommer från integrera och betyder att sammanfoga olika delar till en helhet. Vissa förklaringar menar också att de olika delarna till synes inte ursprungligen måste ha något med varandra att göra.

Integrativ coaching är en inriktning där vi strävar efter att sammanfoga olika delar till helheter – eller hålla samman det som redan är sammansatt. Det kan gälla en enskild människa, ett par eller en grupp.

Våra tankar, våra känslor och våra handlingar (hur vi använder vår kropp, t ex gester, miner, röster, rörelser, hållning) är tre delar av samma system (en individ) och de påverkar varandra. Att t ex ignorera sina känslor och låta logiken styra kommer på lång sikt att ge negativa effekter. Tanke, känsla och handling behöver vara integrerade för att vi, både på lång och kort sikt, ska fatta de bästa besluten, nå våra önskade resultat samt vara vid god hälsa. En integrativ coach har därför metoder och modeller för att kunna jobba med såväl tanke som kropp och känsla.

En coach är en praktiker och inte en forskare. Det betyder att hen huvudsakligen baserar sitt arbete på sin egen utbildning och erfarenhet. En integrativ coach håller sig också a-jour med forskning och vetenskap inom område för att för klientens bästa integrera praktisk erfarenhet och beprövad forskning.

Integrativ coaching utgår från klientens behov. Det innebär att en integrativ coach behöver ha flera olika vägar till samma/likartade mål – så att hen kan hjälpa klienten på det sätt som passar just den klienten bäst. Den här utgångspunkten är också central för etik inom integrativ coaching.

Inom integrativ coaching utgår man från att det är relationen mellan klient och coach som skapar förändringen – genom ett metodiskt arbete. Relationen ska vara jämlik och hjälpande för klienten.

Centralt för integrativ coaching är god etik. Etiken grundar sig på klientens behov i fokus, en hjälpande och bärande relation och ett metodiskt coachingarbete. För de fall då en klient inte uppfattar att det som sker är etiskt korrekt finns en kontaktperson för etiska frågor och en noggrann procedur för hanterandet av etiska ärenden.

Vad är skillnaden mellan coaching och terapi

Det här är en stor fråga som inte på ett tillfredsställande sätt enkelt låter sig besvaras. Både coaching och terapi är två områden som har en mycket stor spännvidd och därför behöver man precisera mer vilka delar av respektive område man jämför.
Coaching kan idag till exempel omfatta idrottscoaching (allt från fotbollstränare till mentala rådgivare kallar sig coacher), jobbcoaching (en variant på arbetsförmedling). De mer seriösa varianterna av coaching omfattar även de flera olika inriktningar allt från kognitiv coaching (KBT-terapeuter som utbildat sig till coacher) och Psykosyntescoacher (psykosyntesterapeuter som utbildat sig till coacher) och här är Integrativa coacher en inriktning.

Med terapi menar ofta psykoterapi men det finns en mängd terapiformer även utanför det området. Om man begränsar sig till psykoterapi kan man grovt förenklat dela in den i fyra inriktningar:

  1. Psykodynamisk terapi – brukar förknippas med barndom, ångest och oförlösta trauman och här finner du allt från klassisk psykoanalys till mer moderna och forskningsbaserade inriktningar.
  2. Humanistisk terapi – den bärande idén är människans inneboende potential i nuet, här finner du bland annat existentiell terapi.
  3. Kognitiv beteendeterapi – en sammanslagning av beteendeterapi och kognitiv terapi där förändring av tankemönster och beteende är i fokus, här hittar du klassisk KBT men också mer mindfulnessinriktade terapier som ACT (acceptance comittment therapy).
  4. Integrativ terapi – en modern terapiform som integrerar de tre tidigare nämnda terapiformerna med klientens behov i fokus, här integrera man också forskning och erfarenhet och söker ge efter den bästa terapin för varje klient.

Om vi ska jämföra integrativ coaching med terapi så faller det sig självklart naturligt att säga att den mest liknar den integrativa terapin – vilket också innebär att den hämtat influenser från alla de andra inriktningarna också.

Ett vanligt svar på frågan är att coacher jobbar med friska människor och terapeuter med sjuka människor. En sådan förenkling är givetvis inte sann – de flesta terapeuter jobbar också med friska människor – ur ett kliniskt perspektiv. Som integrativ coach får du träning i att identifiera vissa patologiska mönster och en beredskap att hjälpa en sådan person till adekvat omhändertagande.

Ett annat vanligt svar är att terapi handlar om att återuppleva barndomen och gräva i det förgångna medan coaching är nu och framåt. Den förenklingen är direkt felaktig. I flera terapiformer lägger man stor emfas på nuet och framåt, t ex existentiell terapi och kognitiv beteende terapi. En coach behöver ibland jobba med att bryta gamla mönster och det kan då vara relevant att reflektera med klienten över varifrån de kommer och hur man enklast släpper dem. När vi som människor resonerar om vår framtid – möjligheter och hinder i framtiden – så gör vi det utifrån tidigare erfarenheter, kanske långt tidigare erfarenheter. Ingen kan undvika att prata om dåtiden. Det är mycket svårt att föra fruktbara samtal om man gör den typen av avgränsningar.

”Prefixcoaching”

Idag flödar marknaden över av coacher med olika prefix: jobbcoach, livscoach, karriärcoach m.m.

Vi rekommenderar att man som coach beskriver vilken utbildning och inriktning man har på sin coaching, t.ex: kognitiv coach, psykosyntescoach, integrativ coach m.m.

Självklart kan man sedan definiera sina specialinriktningar eller särskilda kompetenser. Coachen kan välja att söka sina klienter bland företag och kanske chefer där, eller så önskar man jobba med att hjälpa människor i karriären eller hela livet.

En coach behöver dock alltid vara beredd, och rustad, att hjälpa klienten på det/de sätt som klienten behöver. Om du som klient kommer till en coach för att få hjälp i karriären kan det vara så att du behöver jobba med flera delar av ditt liv för att göra din önskade förändring. Om jag då som coach bara kan hantera karriärfrågor så blir du som klient allvarligt lidande. Vi rekommenderar dig som klient att säkerställa att du väljer en coach som har en gedigen coachutbildning och som mycket väl kan ha specialiserat sig på ett område.

Oavsett vilken fråga du vill jobba med som klient så jobbar en integrativ coach med samma grundläggande idé om en bärande relation, en beprövad metodik och dina behov i fokus. Det är de specifika interventionerna och ditt resultat som varierar – beroende på din ursprungliga fråga och er gemensamma process.