Sveriges Certifierade Integrativa Coacher

I frånvaro av tydliga svenska etiska riktlinjer för coachbranschen har Sveriges Certifierade Integrativa Coacher (Föreningen) tagit initiativ till ett konkret etiskt förfarande i händelse av att en klient eller annan berörd part upplever sig oetiskt behandlad.

Etiska riktlinjer

Etik är en samling regler för uppträdande och förhållningssätt som utgör stommen till en trygg och respektfull miljö där det är möjligt att bygga upp en relation mellan coach och klient. På grund av människans obegränsade möjligheter att agera på olika sätt blir dock fasta riktlinjer oanvändbara i samma ögonblick som de fastställs. Av det skälet har Föreningen bestämt sig för en etikförklaring i stället för en lista med olika regler.


En medlem i Föreningen är via sin utbildning och sitt medlemskap i organisationen skyldig att alltid inta ett etiskt förhållningssätt och att alltid ha etik och moral i åtanke i alla relationer. Det betyder att alltid se till berörda parters bästa. Med berörda parter menar vi klienter, kollegor och övriga personer som vi har en yrkesmässig relation till. Det betyder också att upprätta och vidmakthålla läkande relationer med andra personer.
En relation mellan en coach och klient inleds av en specifik anledning: klienten kan ha ett visst problem eller en frågeställning som han eller hon förväntar sig att få hjälp med av coachen. Det innebär att relationen innehåller ett visst mått av beroende och det leder till att klientens behov alltid måste komma före coachens.

Ett förfarande för prövning av etiska dilemman
För att stödja klienter och coacher i situationer med etiska dilemman tillhandahåller Föreningen ett förfarande där etiska frågor kan prövas och bedömas. Syftet är att upprätthålla uppmärksamheten på de etiska aspekterna av medlemmarnas arbete och möten med andra.
Primärt bör klient och coach själva reda ut eventuella etiska frågeställningar. Om detta inte leder till förändring kan berörda parter följa nedan beskrivna förfarande:

  1. En formell anmälan skickas till föreningens kontaktperson för etiska frågor. En sådan anmälan kan göras av coach, klient eller annan berörd person. Kontaktpersonen sätter då samman en kommitté för det enskilda ärendet, bestående av kontaktpersonen själv samt två av varandra oberoende föreningsmedlemmar som får anses ojäviga.
  2. Kommittén erbjuder sig, om möjligt, att vara ett stöd i dialogen mellan parterna.
  3. Om det etiska dilemmat eller problemet ändå inte går att lösa rekommenderar kommittén stödåtgärder för klienten och även hur situationen ska hanteras i fråga om åtgärder. Finner kommittén att det etiska dilemmat inte går att lösa på den här nivån har kommittén möjlighet att hänskjuta ärendet vidare till det etiska rådet (se punkten 5).
    Syftet med såväl kommitténs som rådets arbete är att säkerställa att nödvändiga åtgärder vidtas för att den etiska överträdelsen inte upprepas och att de som kommer i kontakt med SCIC upplever god etik.
    Den minsta åtgärden är ett samråd med berörd medlem och den största är någon form av inskränkning i möjligheten att åberopa medlemskap i SCIC. Vid brott mott denna inskränkning, eller vid upprepade anmälningar mot samma medlem, kan kommittén och rådet rekommendera att medlemmen fråntas rätten till medlemskap i Föreningen. Sådana åtgärder beslutas av styrelsen efter rekommendation från kommittén eller rådet.
  4. Kommittén skriver en för klienten anonym rapport till styrelsen som grundas på utvärderingen av åtgärderna.
  5. Coachen, klienten och kommittén har dessutom möjlighet att lyfta den etiska frågeställningen till det etiska rådet som kan komma med rekommendationer och avgöranden. Det etiska rådet kan på eget initiativ ta upp ärenden.

Kostnader
Parterna står för sina egna kostnader som denna process kan leda till. Anmälningsförfarandet är kostnadsfritt för klienten. Såväl den etiska kommittén som det etiska rådet arbetar utan ersättning. Eventuella åtgärder som coachen rekommenderas att vidta får coachen själv betala.


Konfidentialitet och offentliggöranden
All ärendehantering inom Etiska Rådet sker under strikt konfidentialitet. Detta gäller till förmån för alla inblandade parter. I uppdaterings- och fortbildningssyfte kan Etiska Rådets rekommendationer och avgöranden, sedan dessa avidentifierats, offentliggöras på SCIC:s hemsida.

Kontaktpersonen för etiska frågor
Denne är en medlem i SCIC som väljs på årsmötet.

Nuvarande kontaktperson är Malin Nyman.

Kommittén
Den etikansvariga och två andra medlemmar i SCIC (som inte ingår i etikkommittén) som väljs ut av den etikansvariga för det särskilda tillfället.

Det etiska rådet
Väljs av årsmötet och består av minst tre personer, varav minst en inte ska vara medlem i organisationen men besitta sådana kunskaper och erfarenheter som klienter och

coacher har nytta av. Det etiska rådet utses av styrelsen och omprövas av näst kommande årsmöte.

Nuvarande etiskt råd: